Termes i condicions del servei

 

ACADESOFT es un servicio online en la nube especializado en la gestión de academias de enseñanza (principalmente de idiomas), propiedad de la empresa mercantil PROJECTES A INTERNET ENGINYERIA DEL SOFTWARE SL., con NIF B66797119, domiciliada en Barcelona, C/Castillejos, 265,entresuelo 6ª (08013), en adelante PROJECTES A INTERNET.

PRIMERA.- OBJECTE

Constitueix l'objecte d'aquest contracte la prestació per part de PROJECTES A INTERNET al  CLIENT de servei d'accés a l'aplicació informàtica en el núvol anomenada ACADESOFT així com tots els serveis complementaris a l'ús d'aquesta aplicació informàtica pel CLIENT, com ara allotjament de dades, actualitzacions de l’aplicació i servei de suport en horari laboral de PROJECTES A INTERNET, de conformitat amb l'estipulat en el present contracte. Les opcions i característiques de la plataforma ACADESOFT són les que figuren a la web www.acadesoft.com.

La prestació d'aquest servei no implica ni directament ni indirectament cap cessió al CLIENT de drets de propietat intel·lectual de cap tipus sobre l'esmentada aplicació informàtica en el núvol, que queden expressament reservats al seu legítim titular. El CLIENT no podrà cedir, traspassar ni subarrendar a tercers els drets i obligacions que li corresponen derivats d'aquest contracte, sense el previ consentiment exprés de PROJECTES A INTERNET.

SEGONA.- PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu del servei és el consignat en les factures emeses per PROJECTES A INTERNET al CLIENT, que resulta de les Tarifes publicades a la web d'ACADESOFT segons la configuració de l’aplicació triada pel client.

Des del primer dia en el qual el client causi alta en el servei mitjançant l'acceptació d'aquest contracte i configuració de l’aplicació, PROJECTES A INTERNET procedirà a facturar per anticipat amb cadència mensual el preu del  servei seleccionat pel CLIENT, mitjançant rebut bancari domiciliat.

En cas de devolució de rebuts, PROJECTES A INTERNET carregarà al CLIENT les despeses derivades de la gestió.

El CLIENT podrà donar-se de baixa en el servei en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita i fefaent a PROJECTES A INTERNET, que podrà dirigir a info@projectesainternet.com, estant obligat a pagar únicament els mesos naturals en què s'hagi mantingut en vigor el seu accés a l’aplicació, sense perjudici que pugui exercir el seu dret de desistiment d'acord amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, notificant degudament per escrit i de forma fefaent a info@projectesainternet.com dins el termini legal previst.

El CLIENT també podrà en qualsevol moment modificar la seva configuració de programa, procedint en aquest cas PROJECTES A INTERNET a aplicar la modificació tarifària que correspongui a l'alça o a la baixa, amb efectes des de la data de modificació de la configuració, en la següent factura que des d'aquesta data emeti al CLIENT.

L'impagament de la factura emesa donarà dret a PROJECTES A INTERNET a suspendre o resoldre aquest contracte i procedir, en conseqüència, a la cancel·lació del accés del CLIENT a l'aplicació, un cop transcorregut 15 dies des de l’impagament i mitjançant preavís de PROJECTES A INTERNET. En cap cas PROJECTES A INTERNET es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar directament o indirectament per la suspensió o cancel·lació del servei per aquestes circumstàncies.

Una vegada que es produeixi la baixa del CLIENT en el servei es procedirà la inhabilitació de les seves claus d'accés, així com a el tractament de qualsevol tipus d'informació del CLIENT d'acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

TERCERA.- DURADA I VIGÈNCIA

Aquest contracte entrarà en vigor des de la data esmentada en l’encapçalament del Contracte.

La durada d'aquest contracte comprendrà el període temporal que hi ha des de l’acceptació de la mateixa per PROJECTES A INTERNET i el terme del següent mes natural a la data d'aquesta acceptació. A partir d'aquí el contracte es renovarà tàcitament i automàticament per cada mes natural que transcorri, si no hi renúncia expressa i per escrit de qualsevol de les dues parts. Si és el cas, la renúncia expressa a aquest contracte regirà a partir del primer dia del mes natural següent a la data de comunicació a l'altra part de la renúncia.

QUARTA.- RESPONSABILITAT I DISPONIBILITAT DE LA INFORMACIÓ

PROJECTES A INTERNET reconeix expressament el caràcter confidencial de tota la informació que allotgi el CLIENT en la plataforma tecnològica d'ACADESOFT amb ocasió de la prestació dels serveis objecte d'aquest contracte, per la qual cosa PROJECTES A INTERNET es compromet i obliga a no utilitzar de cap manera aquesta informació fora del àmbit d'aquests serveis.

PROJECTES A INTERNET no es fa responsable en cap cas dels actes realitzats pel CLIENT en ocasió de l’ús de l’aplicació informàtica realitzat fora de les seves recomanacions d'ús; ni dels problemes tècnics que puguin afectar els serveis prestats motivats per raons tecnològiques que quedin fora del abast de PROJECTES A INTERNET.

Les claus d'accés a ACADESOFT pertanyen exclusivament al CLIENT, que es compromet a fer un ús diligent de les mateixes, així com a mantenir-les en secret, no responsabilitzant PROJECTES A INTERNET de mal ús que el CLIENT pugui fer d'aquestes claus d'accés ni dels danys que es puguin ocasionar per aquesta circumstància. Així mateix, el CLIENT haurà de comunicar a PROJECTES A INTERNET, la pèrdua, robatori o qualsevol incidència de les claus d'accés a l'efecte que PROJECTES A INTERNET, les desactivi i inhabiliti, i proporcionar, si s’escau, una nova clau al CLIENT, tot això a fi de garantir el correcte accés a les dades i impedir accessos no autoritzats.

Els serveis d'ACADESOFT requereixen tasques de manteniment continu i actualització per la naturalesa de el servei i per la contínua experiència de millora a favor de el client, de manera que podrà interrompre els serveis per emprendre totes aquelles tasques que entengui necessàries i/o convenients per tal de millorar i/o reestructurar el mateix, així com per realitzar operacions de manteniment del servei. PROJECTES A INTERNET procurarà dur a terme aquestes tasques fora de l’horari laboral habitual i informar el CLIENT amb un termini raonable de l’inici de les mateixes, de manera que el CLIENT haurà d'organitzar la seva activitat amb antelació suficient per no patir perjudicis, alliberant PROJECTES A INTERNET de qualsevol responsabilitat per tals motius.

Els serveis de PROJECTES A INTERNET es prestaran, en la mesura del possible, 24 hores al dia i 365 dies l'any, excepte per les tasques de manteniment i actualització abans descrites o errors de comunicació o força major no imputables a PROJECTES A INTERNET que no puguin estar sota el seu control per dependre de companyies de telecomunicacions, o de problemes a la xarxa o equipament de CLIENT, o situacions de força major o qualsevol altra situació aliena a PROJECTES A INTERNET.

Els continguts que el CLIENT emmagatzemi en els servidors de PROJECTES A INTERNET són de la seva responsabilitat, i PROJECTES A INTERNET no pot controlar ni té l'obligació de fer-ho, encara que si per qualsevol circumstància es tingués coneixement que s'utilitza el servei contractat amb fins contraris a la legislació vigent en relació a qualsevol matèria objecte de protecció, enunciant a títol merament informatiu: la propietat intel·lectual, industrial, la competència deslleial, el dret a l'honor, imatge i intimitat, la protecció de dades de caràcter personal, la moral, l'ètica, l'ordre públic o contraris i lesius als drets de tercers, etc. ... PROJECTES A INTERNET podrà suspendre el servei en qualsevol moment, sense justificació prèvia. Si bé en cap cas PROJECTES A INTERNET tindrà cap responsabilitat en relació a aquestes activitats.

PROJECTES A INTERNET no és responsable dels errors de funcionament de l’aplicació com a conseqüència de la no adequació dels equips del client als requeriments tècnics esmentats, la prevenció de virus i qualsevol altra mesura de prevenció raonable o per la inobservança de el manual d'ús i accés per part del CLIENT o els usuaris de l’aplicació.

Els errors pel que fa a enviament de dades o informació que pugui realitzar el CLIENT i poguessin suposar un incompliment de la normativa sobre protecció de dades, així com comunicació de dades a tercers no autoritzats o incompliment del deure de secret com a conseqüència del incorrecte ús de el servei que es presta en aquesta aplicació d'ACADESOFT en cap cas serà responsabilitat de PROJECTES A INTERNET.

En qualsevol cas el CLIENT accepta que l'aplicació és una eina d'ajuda que no substitueix la tasca humana, de manera que és la seva obligació comprovar els resultats derivats de l’accés a la mateixa.

PROJECTES A INTERNET disposarà d'un equip tècnic encarregat de la supervisió del correcte funcionament de l’eina, així com per facilitar suport tècnic per a la resolució d'incidències, incloent aquest servei de suport com a part de la seva aplicació.

En el cas que una de les parts resultés responsable davant de l’altre de danys o perjudicis de qualsevol tipus derivats de el present contracte, no serà en cap cas responsable dels danys o perjudicis indirectes, lucre cessant o altres similars que es poguessin ocasionar, sinó que la responsabilitat de PROJECTES A INTERNET es limitarà, com a màxim, a l'import pagat pel client durant l'últim any en virtut d'aquest contracte.

PROJECTES A INTERNET no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web ni sobre els serveis externs de tercers, com ara correu electrònic, visors de documents,  etc., que, si s'escau, es puguin incloure en l'aplicació en el núvol contractada, ja que PROJECTES A INTERNET no té control sobre aquests llocs i serveis externs, de manera que el CLIENT accedeix a ells en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.

CINQUENA.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals facilitades pel CLIENT a PROJECTES A INTERNET ENGINYERIA DEL SOFTWARE, SL són les dades de contacte necessàries per a l'eficàcia de la relació contractual que s'inicia amb l'acceptació d'aquest contracte. El tractament d'aquestes dades de contacte es realitzarà d'acord amb la normativa vigent i segons es descriu a continuació:

RESPONSABLE DE LES DADES

PROJECTES A INTERNET ENGINYERIA DEL SOFTWARE, SL, amb NIF B66797119, domiciliada a Barcelona, C/Castillejos, 265, entresòl 6ª (08013), correu electrònic de contacte info@projectesainternet.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

PROJECTES A INTERNET, com a responsable del tractament, gestionarà, mitjançant el fitxer "clients", les dades personals de contacte facilitats pel CLIENT amb la finalitat de gestionar la concessió i vigència de la llicència d'ús del programari que es cedeix mitjançant aquest contracte, de proporcionar al CLIENT les actualitzacions d'aquest programari, així com per prestar-li el servei de suport de programari. A aquests efectes, s'entén per servei de suport a la formació i resolució de dubtes del CLIENT en l'operatòria del programari i de les seves actualitzacions, la comprovació del correcte funcionament del programari del CLIENT i, si s’escau, la restauració de fitxers i còpies de seguretat. També es tractaran les dades personals de contacte facilitats per EL CLIENT amb la finalitat de facturar i cobrar els imports pactats que es deriven d'aquest contracte.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

PROJECTES A INTERNET està legitimada per al tractament de les dades personals de contacte facilitats pel CLIENT en virtut del acceptació d'aquest contracte.

PROJECTES A INTERNET ha de tractar les dades conforme a les instruccions del CLIENT i en el marc d'aquest contracte, no podent utilitzar-los per a una finalitatdiferent a la del contracte principal subscrit entre PROJECTES A INTERNET i el CLIENT.

DESTINATARIS DE LES DADES

Excepte obligació legal, PROJECTES A INTERNET no cedirà a tercers les dades personals facilitades per EL CLIENT sense previ consentiment d'aquest.

DRETS DEL TITULAR DE LES DADES

Mitjançant comunicació a l'adreça de correu electrònic info@projectesainternet.com en la qual s'inclogui una còpia del seu DNI o document identificatiu, el CLIENT podrà exercitar els drets que a continuació es descriuen:

 • Dret d'accés a les seves dades personals que s'estiguin tractant, el que podrà substanciar el responsable facilitant-li una còpia dels mateixos a CLIENT.
 • Dret a que siguin rectificades les seves dades personals inexactes o incompletes que s'estiguin tractant. (*)
 • Dret a que siguin suprimidesles seves dades personals, el que implicarà el cessament de la vigència d'aquest contracte. (*)
 • Dret a la limitació del tractament de les seves dades personals, que quedaran bloquejats sense ser objecte de tractament. També en aquest cas la limitació del tractament de les seves dades personals implicarà el cessament de la vigència d'aquest contracte. (*)
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals. Si ho sol·licita, EL CLIENT rebrà del responsable les dades personals facilitades en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica (normalment en format Excel), i també tindrà dret a que el responsable dels transmeti a un altre responsable designat pel CLIENT.
 • Dret d'oposició a el tractament de les seves dades per la finalitat indicada pel titular de les dades.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si EL CLIENT considera que els tractaments de les seves dades personals que es deriven d'aquest contracte no s'estan realitzant d'acord amb la normativa vigent.

(*) En aquests casos el responsable comunicarà al CLIENT la rectificació, supressió o limitació efectuada.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals del CLIENT seran tractades per PROJECTES A INTERNETd’acord amb el que anteriorment s'ha descrit, en tant romangui vigent el present contracte.

En cas de cessament de la vigència d'aquest contracte les dades personals facilitades pel CLIENT romandran bloquejades, de manera que no seran objecte de cap tractament excepte consentiment exprés atorgat per EL CLIENT amb posterioritat a la cessació de la vigència contractual i en els termes que es descriguin en aquest consentiment.

Des del moment de la cessació contractual PROJECTES A INTERNET conservarà les dades personals del CLIENT durant el temps necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o l'exigència d'algun tipus de responsabilitat legal. Un cop finalitzat l'esmentat període de conservació les dades seran esborrats sense més dilació.

MESURES DE SEGURETAT

En funció de les finalitats dels tractaments aquí contemplats i del previsible risc que pugui derivar-se per als drets i llibertats de les persones físiques, PROJECTES A INTERNET ha adoptat les mesures de seguretat adequades a aquesta finalitat, que es descriuen a continuació:

 • El servei de programari contractat es presta dins de la plataforma tecnològica de PROJECTES A INTERNET, situada en territori de la Unió Europea (França), redundant i d’alta disponibilitat en els seus elements maquinari, programari i de comunicacions que garanteixen la integritat i conservació de la informació .
 • La comunicació entre l'aplicació i el navegador es realitza per protocol segur HTTPS utilitzant un certificat de seguretat SSL de 256 bits per a guardar la confidencialitat de les dades transmeses.
 • Els documents emmagatzemats a la plataforma són anonimitzats aleatoritzant el seu nom de forma que només es pugui tenir accés des de la pròpia plataforma d’ACADESOFT.
 • També es disposa de sistemes de còpies de seguretat xifrades, realitzades 1 vegada al dia, i emmagatzemades amb conformitat amb les disposicions legalment establertes, podent només ser accessibles per personal autoritzat de PROJECTES A INTERNET. No obstant això, ACADESOFT NO ÉS UN SERVEI DE CÒPIES DE SEGURETAT I NO ES FA RESPONSABLE DE LA PÈRDUA DE DADES O L'ESBORRAT ACCIDENTAL PER PART DEL CLIENT. En conseqüència, en cap cas es veurà obligada a restaurar els sistemes d'informació de client, ni serà responsable per la pèrdua de dades en el cas que la mateixa ocorregués per qualsevol causa. Per tant, el client serà l'únic de responsable de mantenir còpia de seguretat dels documents que emmagatzemi en ACADESOFT, sense que aquesta última tingui cap responsabilitat per la pèrdua de dades en cas que ocorri algun sinistre de qualsevol naturalesa.

El client expressament autoritza a PROJECTES A INTERNET, perquè dugui a terme la subcontractació dels serveis d'allotjament amb terceres empreses, garantint en tot cas que es compliran amb les mesures de seguretat vigents de nivell de seguretat alt, d'acord amb la normativa vigent a Espanya i en l'àmbit de la Unió Europea, i en tot cas, si el tercer prestador de serveis tingués el seu establiment fora del territori de la Unió Europea ha de complir els principis de Safe Harbor o port segur.

Actualment PROJECTES A INTERNET, té subcontractat aquest servei d'allotjament amb l'empresa OVH HISPANO SLU, amb domicili al C/ Alcalá 21, 5a planta, 28014 Madrid (Espanya), amb NIF B83834747. En el seu cas, serà comunicat al CLIENT el canvi d'ubicació de la plataforma tecnològica.

PROJECTES A INTERNET també té instal·lats en els seus sistemes informàtics tallafocs i antivirus.

ACCÉS A DADES DE TERCERS PER COMPTE DEL CLIENT

El CLIENT serà responsable de el fitxer en relació a les dades allotjats per ell en la plataforma tecnològica. Només a l'efecte de la prestació de servei de suport PROJECTES A INTERNET podrà accedir a dades de tercers que EL CLIENT tingui gravats en el programari objecte d'aquest contracte.

El CLIENT declara que és un professional jurídic i, en conseqüència, la informació de tercers allotjada al programari d'ACADESOFT és la necessària per poder prestar als seus clients els seus serveis.

 • L'accés a les dades esmentades per part de PROJECTES A INTERNET no té la consideració legal de comunicació o cessió de dades, sinó de simple accés a les mateixes com a element necessari per a la realització del servei aquí pactat de suport de programari.
 • Els criteris que s'aplicaran per al tractament d'aquestes dades en aquests accessos seran els següents:
 • Per a la prestació d'aquests serveis PROJECTES A INTERNET tindrà la funció d'encarregat o de sotsencarregat del tractament d'aquestes dades de tercers, segons que EL CLIENT sigui, al seu torn, el responsable o l'encarregat del tractament de les dades esmentades de tercers gravats en el seu programari.
 • Només es donaran per a la prestació al CLIENT i al seu requeriment dels següents serveis de suport: traspàs de dades d'altres aplicacions informàtiques a les d'ACADESOFT, restauració de fitxers o de còpies de seguretat de dades allotjats en el programari, i comprovació del correcte funcionament del programari del CLIENT mitjançant la connexió remota amb el mateix.
 • PROJECTES A INTERNET només accedirà a aquestes dades exclusivament per a les finalitats de prestació dels esmentats serveis de suport i un cop finalitzats els mateixos no conservarà cap còpia d'ells.
 • En casos molt puntuals, per ser necessari per a la prestació d'aquests serveis de suport, PROJECTES A INTERNET podrà comptar amb l'assistència tècnica de programadors externs col·laboradors, que actuaran, a aquests efectes, com PROJECTES A INTERNET.
 • En els termes establerts per la normativa vigent, el CLIENT, com a responsable o encarregat del tractament d'aquestes dades de tercers, queda obligat a informar-los que PROJECTES A INTERNET pot realitzar les funcions d'encarregat o sotsencarregat del tractament de les seves dades en les condicions aquí previstes.
 • Se seguirà qualsevol altra instrucció documentada que es rebi en un futur del CLIENT que, dins de la legalitat vigent i de l’àmbit d'aquest contracte, es refereixi al tractament d'aquestes dades.
 • Dins de l’àmbit estricte d'aquest contracte i del que raonablement és possible, PROJECTES A INTERNET col·laborarà amb el CLIENT en el compliment de les obligacions d'aquest dimanants de la vigent normativa sobre protecció de dades. Així mateix, PROJECTES A INTERNET posa a disposició del CLIENT la informació necessària per demostrar el compliment per part de PROJECTES A INTERNET de la normativa vigent sobre protecció de dades, i també li permet la realització de comprovacions i auditories al respecte.

CONFIDENCIALITAT

Tota la informació que el CLIENT proporcioni a PROJECTES A INTERNET, tant dades de titularitat directa del CLIENT com a dades de tercers necessaris per al desenvolupament del servei objecte d'aquest contracte, serà tractada amb el major secret i confidencialitat, respectant les mesures de seguretat imposades per la normativa vigent. El que es reflectirà documentalment amb els empleats i col·laboradors professionals de PROJECTES A INTERNET.

Les dades del CLIENT i les de tercers gravades en el seu programari a les que pugui accedir PROJECTES A INTERNET, únicament seran tractades per PROJECTES A INTERNET per assegurar el compliment del servei contractat, declarant PROJECTES A INTERNET, com ja s'ha indicat abans, que aquestes dades són confidencials a tots els efectes i subjectes al més estricte secret professional fins i tot un cop finalitzada la present relació contractual, de manera que PROJECTES A INTERNET adoptarà totes les mesures de seguretat necessàries perquè el personal al seu càrrec no accedeixi al contingut allotjat pel CLIENT per a fins diferents dels que preveu aquest contracte. PROJECTES A INTERNET podrà afegir a les dades del CLIENT uns registres de control als efectes exclusius de prestació de servei contractat.

SISENA.- LEGISLACIÓ APLICABLE I SUBMISSIÓ JURISDICCIONAL

La legislació aplicable a aquest contracte és l'espanyola. Les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, per a totes les qüestions derivades d'aquest contracte.

Icon